KM Library

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

การพัฒนาห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน

E-mail Print PDF

                                         การพัฒนาห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน
                                     โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 เป็นประเด็นที่ได้รับการกล่าวถึงในทุกวงการ โดยเฉพาะวงการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาของไทยให้ความสำคัญกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น เรื่องหลักสูตร การเรียนการสอน และสภาพแวดล้อมทางวิชาการ ห้องสมุดอุดมศึกษาก็คงอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ คงต้องพร้อมที่จะก้าวไปกับสถาบันต้นสังกัด เพื่อพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

อ่านบทความฉบับเต็มได้จากเอกสารแนบ

**ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ ที่อนุญาตให้นำบทความเผยแพร่

 

Last Updated on Thursday, 14 March 2013 17:41